Brug van kansen

De realisatie van een extra verbinding over de Lage Vaart ter hoogte van het Wisentbos is een lang gekoesterde wens van de gemeenschap en en de Stichting Participatie Wisentbos.

Steunbetuiging
Brug Wisentbos – Lage Vaart bos

Ben jij het eens te zijn met de Stichting Participatie Wisentbos dat een brugverbinding tussen het Wisentbos en het Lage Vaart bos dringend gewenst is om de huidige recreatieve en ecologische knelpunten in samenhang aan te pakken en de ontwikkelingskansen die daardoor ontstaan optimaal te benutten?

Wij hebben ook jouw steun nodig!
Download de steunbetuiging en vul deze in. Scan of maak een foto van het ingevulde formulier en mail het naar: info@hetwisentbos.nl

De Lage Vaart heeft oorspronkelijk een harde beschoeiing langs de oevers. Hierdoor vormt het een harde rechte begrenzing. Voor de toekomst is het streven om meer natuurlijke overgangen te maken tussen water en land. Het water zal dan meer een zachte verbinding vormen en integreren in het totale landschap.

Lage Vaart als natuurlijk middelpunt van Dronten
Op een aantal plekken is al verbinding gemaakt met het water van de Lage Vaart. Hoe mooi is het om de volle ecologische en recreatieve potentie van de Lage Vaart in te zetten zowel op het water als langs de randen. En om de Lage Vaart de komende jaren te ontwikkelen als natuurlijk middelpunt van Dronten.

Waarom een brug?
De afgelopen jaren is de gemeente Dronten fors gegroeid in inwoneraantallen. Met de ontwikkeling van Dronten-West zijn de bezoekersaantallen voor met name het Wisentbos navenant meegegroeid. De toename van recreanten zal verder groeien door de verwachte uitbreiding van Dronten. Ook de bedrijvigheid rondom de bossen is toegenomen. De bossen worden doorsneden door de Lage Vaart, een van de hoofdwaterwegen in de provincie. Door de toename van de bezoekers en activiteiten zijn de grenzen van de mogelijkheden van het Wisentbos bereikt, terwijl tegelijkertijd het bos dat aan de andere kant van de Lage Vaart ligt nauwelijks gebruikt wordt. Staatsbosbeheer (SBB) heeft aangegeven geen ruimte meer te zien voor uitbreiding van nieuwe activiteiten in het Wisentbos, gelet op de huidige recreatieve druk en dientengevolge ook de druk op de natuur

Areaalvergroting biedt nieuwe kansen om de recreatieve druk beter te spreiden en meer mogelijk te maken op het gebied van recreatie, sport, cultuur en natuurbeleving. Een brug over de Lage Vaart om de twee bossen met elkaar te verbinden is een middel om tot betere gebruiksmogelijkheden te komen.
Daarmee kan beter ingespeeld worden op de wensen en behoeften van de bewoners en de bedrijven aan de randen van het gebied, en aangesloten worden bij politieke en maatschappelijke ambities op het gebied van onder andere kwaliteit van de leefomgeving, duurzaamheid, natuurbeleving, participatie en circulariteit.

Waarmee kunnen we je helpen?