Participatie

Diverse mensen, bedrijven en organisaties hebben op de één of andere manier belang bij het Wisentbos en dragen het bos een warm hart toe. Stichting Participatie Wisentbos werkt samen met een breed scala aan partners.

Het is onze maatschappelijke opdracht om belangen van alle bij het bos betrokken partijen te verbinden. De stichting spant zich in om de stem van bewoners bij initiatieven, activiteiten en beslissingen een volwaardige plek te geven. Cocreatie is hierbij het sleutelwoord en de sleutelpositie die we innemen is die van verbinder.

We hebben zelf ideeën en nemen initiatieven om invulling te geven aan onze missie en visie. Eveneens vergroten we onze slagkracht door de bewoners van Dronten meer te betrekken bij de activiteiten van de stichting, de samenwerking met andere partijen te versterken door win-win situaties te creëren en fondsen te verwerven voor de onderscheiden incidentele en structurele activiteiten. We werken met een aan de kerndoelstellingen gekoppelde agenda en realiseren de randvoorwaarden om deze agenda te kunnen uitvoeren. Hiervoor zijn in de beleidsnotitie Wisentbos 2020-2023 een aantal doelstellingen geformuleerd. Bij elke doelstelling zijn (externe)partijen benoemd met wie de stichting wil samenwerken of erbij wil betrekken. De aanpak die de stichting na streeft, binnen wat voor termijn en de bestuurlijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid is eveneens in de document verwoord.

Op dit moment werkt de Stichting Participatie Wisentbos samen met:

  • Staatsbosbeheer Flevoland (beheer en onderhoud)
  • Landschapsbeheer Flevoland (advies over beheer)
  • IVN afdeling Dronten (IVN natuurpad)
  • Triade dorpsboerderij (opslag materiaal)
  • Gemeente Dronten (afvalbakken legen)
Waarmee kunnen we je helpen?