Disclaimer

Stichting Participatie Wisentbos kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade in welke vorm dan ook voortvloeiende uit informatie op deze site. Noch kan Stichting Participatie Wisentbos aansprakelijk gesteld worden voor enige schade voortvloeiende uit gebruik, onvermogen tot gebruik of de resultaten van het gebruik van informatie op deze site. Alle informatie, voorbeelden en suggesties op deze site is/zijn samengesteld en geschreven met de uiterste zorgvuldigheid. Wij kunnen echter niet garanderen dat alle ingevoerde informatie juist is.

Copyright

Beeldmateriaal, teksten en andere tools mogen niet overgenomen worden zonder voorafgaande toestemming van Stichting Participatie Wisentbos. Verzoeken daartoe kun je indienen bij Stichting Participatie  Wisentbos.

De samenstellers van deze site hebben datgene gedaan wat redelijkerwijs van haar kan worden gevergd om de rechten van de auteursrechthebbende op de beelden te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen die menen rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de samenstellers van deze website wenden. Graag nemen wij dan de juiste bronvermelding over. Uiteraard zullen wij op verzoek zo snel mogelijk informatie en beeldmateriaal verwijderen indien daarvoor gegronde redenen voor bestaan.

Heb je op- of aanmerkingen over deze site, dan kun je deze mailen naar info@hetwisentbos.nl.

Waarmee kunnen we je helpen?